Ładowanie zawartości koszyka...
  1. KLIENT wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Polsko – Japońską Akademię Technik Komputerowych z siedzibą w Warszawie (02-008) przy ulicy Koszykowej 86, NIP: 5262160983, która jest Administratorem danych osobowych.
  2. KLIENT oświadcza, że ma ukończony 16 rok życia.
  3. Celem zbierania danych jest zawarcie i realizacja umowy, obowiązków podatkowych i rachunkowych ciążących na ADO.
  4. KLIENTOWI przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy. W przypadku niepodania danych jej wykonanie nie będzie możliwe.
  6. Dane udostępnione przez KLIENTA nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  7. Dane udostępnione przez KLIENTA nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku w związku z rozwiązaniem/wygaśnięciem umowy łączącej SPRZEDAWCĘ z KLIENTEM na podstawie art. 70 ust. 1 Ordynacji Podatkowej.
  10. Informacja o plikach cookies. Sklep PJATK wykorzystuje wyłącznie pliki cookies niezbędne do funkcjonowania sklepu takie jak: identyfikator sesji, pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka, uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania, pliki cookies wykorzystywane w celu utrzymanie sesji Użytkownika.
Możliwe opóźnienie w dostawieMożliwe opóźnienie w dostawie